Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de site van The e-Mobility Company, een commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simón Bolívarlaan 34 – 36, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0665.579.356.

The e-Mobility Company staat in de markt met het merk Numobi. Numobi is een partnership tussen energieleverancier ENGIE en verhuurspecialist van bedrijfsvoertuigen Arval. Samen geven ze bedrijven, overheden en particulieren eenvoudig en zorgeloos toegang tot elektrisch rijden. Daarvoor introduceren ze een volledig geïntegreerd leasingaanbod. De all-in-one leasingprijs omvat de huur van een elektrische wagen, een laadstation, installatie en onderhoud, laadpas en app.

Het algemeen telefoonnummer is (03)303 41 00 en er kan ook contact worden opgenomen per e-mail: support@numobi.eu.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over The e-Mobility Company en Numobi, over haar activiteiten alsook over de producten en diensten die The e-Mobility Company levert. De site biedt in bepaalde gevallen de mogelijkheid om online een indicatieve niet-bindende prijsofferte te maken. Het feit dat een gebruiker online een indicatieve niet-bindende prijsofferte maakt houdt geenszins een aanvaarding van deze gebruiker als klant in.

Alhoewel The e-Mobility Company zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert The e-Mobility Company niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

The e-Mobility Company kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van The e-Mobility Company. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Niets op deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Verder staat niets op deze site als een offerte om effecten van The e-Mobility Company, van haar partners ENGIE of Arval of van hun respectieve moederondernemingen of filialen van deze moederondernemingen aan te kopen of erop in te schrijven.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de vormgeving van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van The e-Mobility Company of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

The e-Mobility Company kan op haar website links voorzien naar websites van derden, of andere bedrijven of individuen. The e-Mobility Company is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. The e-Mobility Company kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de website

Voor zover The e-Mobility Company naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake elektronische communicaties.

Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop The e-Mobility Company persoonsgegevens verzamelt op deze website en verwerkt, gelieve ons privacy beleid te raadplegen.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.